Assessment Procedure

Procediment d’avaluació

L’avaluació tindrà en compte tant els resultats obtinguts pels alumnes a proves formals en què aquests demostraran el seu nivell d’adquisició de la competència en llengua anglesa com el treball realitzat a l’aula i a casa, i l’actitud i comportament a l’aula.

1. Càlcul de la qualificació a les avaluacions

El càlcul de la qualificació corresponent a cada una de les avaluacions es farà a partir dels resultats obtinguts a proves formals com també el treball realitzat tant a l’aula com a casa, l’actitud i el comportament a l’aula, així com es recull a l’apartat 4.

La qualificació correspondrà a la mitjana ponderada corresponent als resultats obtinguts a les proves formals i al treball, l’actitud i el comportament a l’aula, la qual es calcularà de manera diferenciada tal com es presenta a la graella següent:

Avaluació 1

En el cas que la mitjana de les proves formals realitzades durant una avaluació sigui igual o inferior a 3,5, la qualificació d’aquesta no podrà superar el 4.

2. Proves formals, organització i estructura

Es realitzaran un mínim de dues proves formals per avaluació. Aquestes proves seran elaborades de manera conjunta pel professorat que imparteixi un determinat nivell i reflectiran els continguts de la programació que s’hagin treballat a classe.

Les proves formals inclouran apartats diferenciats per a cada una de les destreses comunicatives (expressió i comprensió escrita, comprensió oral) i competència lingüística (domini formal de la llengua anglesa). A més, caldrà realitzar una prova formal d’expressió oral, almanco un cop per avaluació, mitjançant el procediment que estableixi cada professor.

3. Pes de les diferents destreses a les proves formals

Les diferents destreses tindran un pes diferenciat a l’hora de calcular les qualificacions de les proves formals d’acord amb la graella següent:

Avaluació 2

4. Càlcul de la part de la qualificació corresponent al treball i l’actitud

L’assistència a classe i la participació en les activitats a l’aula són parts essencials del procés d’aprenentatge. A més, la realització dels deures contribueix de manera positiva en la consolidació dels aprenentatges de l’aula. Per aquest motiu és fonamental que els alumnes realitzin les tasques que el seu professor els encomani. La realització d’aquestes es veurà reflectida a la qualificació en el percentatge indicat a l’apartat anterior i desglossat de la manera següent:

1 punt: quadern (ordre i neteja; contingut i consistència en les anotacions, data, activitat; complet) i materials d’aprenentatge (dur el llibre de text, conservar-lo amb pulcritud, dur i conservar les fotocòpies i els handouts)

2 punts: participació al treball a l’aula, realització de les activitats durant les classes i utilització de l’anglès a l’aula (Classwork)

1 punt: realització dels deures (Homework)

5. Repetició de proves formals

En el cas que un alumne no pugui realitzar alguna de les proves formals de l’avaluació per motius justificats de caràcter mèdic o de naturalesa inexcusable, el professor podrà considerar convenient la realització d’una prova substitutòria abans de la sessió d’avaluació corresponent amb data i hora que es comunicarà a l’alumnat interessat, sempre fora de l’horari lectiu.

Per poder presentar-se a la prova substitutòria l’alumne interessat ho haurà de sol•licitar al seu professor, al qual lliurarà còpia del justificant corresponent.

La prova substitutòria, que serà elaborada pel professor de l’alumne interessat, inclourà els mateixos apartats que les proves formals d’avaluació i es basarà en els continguts treballats durant el trimestre. En el cas que hi hagi alumnes interessats que cursin el mateix nivell però de diferents professors, aquests elaboraran una prova unificada.

En els casos de absències a les proves formals que el professor consideri no degudament justificades, aquest ho comunicarà al departament, el qual prendrà la decisió de permetre o no a l’alumne la realització de la prova substitutòria.

La no realització de les proves formals d’avaluació durant el trimestre o, en el seu cas, de la prova substitutòria corresponent suposarà obtenir la qualificació de zero en la mateixa.

6. Conseqüències acadèmiques de les absències de l’alumnat

D’acord amb el que estableixen les normes de convivència del centre l’absència reiterada a classe d’un alumne pot donar lloc a que es faci impossible l’aplicació correcta dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua. En aquest cas l’alumne haurà de realitzar una prova d’avaluació extraordinària abans de la sessió d’avaluació final.

La prova inclourà parts diferenciades corresponents a les destreses lingüístiques (reading, listening, writing and speaking) i la competència lingüística (use of English). El pes de cada una de les parts en el conjunt de la prova serà l’establert per a les proves d’avaluació ordinàries.

En aquests casos per obtenir una qualificació positiva a la prova caldrà treure un mínim del 50% de respostes correctes a totes les parts de l’examen, incloent-hi la part de speaking. Tanmateix, cap alumne que hagi perdut el dret a ser avaluat positivament a l’avaluació contínua per acumulació de faltes d’assistència reiterades no podrà obtenir més d’un 5 de nota final.